Plannen voor de Beekbergse Broek - een tussenbalans

Zoals wij allen weten heeft de Gemeente Apeldoorn een plan opgevat om met de gemeentelijke gronden op de Beekbergse Broek “iets” te gaan doen. Klarenbeeks Belang is erg geïnteresseerd in deze plannen. Wij willen de vinger aan de pols houden opdat ALLE BELANGEN correct behartigd kunnen worden.

Onze brief aan college en raadsleden van gemeente Apeldoorn vindt u hier!!
 
Hoe staan wij tegenover het plan?

In een vorige Nieuwsbrief hebben wij al eens geschreven hoe wij tegenover de plannen staan. Kortweg herhaald: wij zijn positief gestemd over de intentie van Apeldoorn om wat te doen met de Beekbergse Broek èn in grote lijnen kunnen wij ook instemmen met de vooral “groene” uitgangspunten die geformuleerd zijn. Maar……delen van het project roepen sterke emoties op èn er kleven vele bedenkelijke aspecten aan. Er is niet voor niets enig rumoer onder de in- en omwonenden!
 
Wat vinden wij inhoudelijk van de plannen?

De plannen zoals ze nu voorliggen in een zogenaamd “vlekkenplan” zien er interessant uit. Het kan wat worden! Maar de windmolens (hoge, niet natuurlijke bebouwing en geluid en/of licht producerende elementen) geven grote bedenkingen.         

     
 
Klarenbeeks Belang heeft deelgenomen aan de besprekingen over de totstandkoming van het gebiedsplan. Niet om er inhoudelijk een stempel op te drukken! Immers; wij zijn geen direct betrokkene. Deelname heeft plaatsgevonden om te bezien (en waar mogelijk te borgen) of er tijdens het planproces ook voldoende aandacht zou worden besteed aan het fenomeen DRAAGVLAK.  Voor Klarenbeeks Belang is het van groot belang vast te stellen dat de direct betrokkenen gehoord worden, dat hun woongenot gerespecteerd wordt èn dat ze het gevoel hebben serieus te worden genomen. Gezien de gevoeligheden die kleven aan de ontwikkelrichting is dit cruciaal! Ook voor de omwonenden in de nabij gelegen woonwijken en buitengebieden (de Maten en de Hooilanden).
 
Wat is dat nou; DRAAGVLAK?

De Gemeente Apeldoorn heeft ooit uitgesproken dat er pas wat kan “gebeuren” in de Beekbergse Broek als er “voldoende draagvlak” is. Voor Klarenbeeks Belang is draagvlak een simpel begrip. Het duidt ons inziens op steun, volkomen betrokkenheid bij èn medewerking van direct betrokkenen aan het plan en de uitvoering daarvan. Op vele momenten tijdens de gebiedsplanningsfase heeft Klarenbeeks Belang gehamerd op het belang van DRAAGVLAK. Ook hebben wij gevraagd aan de gemeente Apeldoorn om voorafgaande aan het planproces  vast te stellen wat het DRAAGVLAK was (de NULmeting). Zonder zo’n vaststelling is het achteraf moeilijk te bepalen welke invloed het lopende planproces op de hoogte van het DRAAGVLAK heeft uitgeoefend. Immers; METEN is WETEN!
 
Klarenbeeks Belang staat daarom ook vierkant achter de acties van direct betrokkenen om in hun woonomgeving vast te stellen hoe het NU staat met dat DRAAGVLAK.  
 
Wat is stand van zaken?

Binnenkort zal de groep die gewerkt heeft aan het vlekkenplan nader worden geïnformeerd over het vervolgtraject.
Onlangs zijn de Dorpsraden door de gemeente bijgepraat. Klarenbeeks Belang heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat in haar verzorgingsgebied een eigen DRAAGVLAK meting wordt gehouden en dat de uitkomsten (toen nog in concept) duidelijk zijn: Er is geen DRAAGVLAK bij meer dan 80% van de direct betrokkenen.  De wijkraad Zuidoost, die zich sinds kort ook roert in de arena, heeft ook haar bedenkingen stevig over het voetlicht gebracht. De voorlopige uitslag van hun DRAAGVLAK meting laat het zelfde beeld zien.  
 
Wij hebben recent begrepen dat de gebiedsvisie (het “vlekkenplan”…) in de maand november 2016 ter inzage komt. Dan kan er ook volgens nog te beschrijven procedures inspraak worden gedaan door direct betrokkenen. Begin 2017 zal de Gemeente Apeldoorn dan besluiten of ze met de (al dan niet aangepaste…) gebiedsvisie verder wil gaan. Er is dan nog steeds niets zeker anders dan de vaststelling van “de richting van ontwikkelen” welke is beschreven in de gebiedsvisie. Als gevolg van de vooroverleggen is het fenomeen DRAAGVLAK door de gemeente als kritische kwestie aangeduid. Wethouder Sandmann gaat zich buigen over de definitie van “draagvlak” volgens Apeldoorn. Klarenbeeks Belang gaat er van uit dat die definitie niet wordt bepaald door het huidige rumoer in de directe omgeving. Tijdens de wedstrijd kan je de spelregels namelijk niet aanpassen!  DRAAGVLAK betekent in deze STEUN en die is niet of nauwelijks waarneembaar onder de inwonenden.  Het mag niet zo zijn dat de indruk gewekt wordt dat door wisselende inzichten de rechten èn het woongenot van direct betrokkenen met voeten worden getreden. En dat ze moeten wijken omwille van een zogenaamd “collectief groen belang”. Tijdens het verdere verloop van dit proces zal iedere partij zich dit moeten realiseren. Inspraak en zienswijzen op gebiedsvisies en bestemmingsplannen zullen dan ook moeten worden gewogen op een goudschaaltje om op correcte wijze aan alle belangen tegemoet te kunnen komen. Ook die van onze kinderen en kleinkinderen op Moeder Aarde!

Wat is er te doen!

wo feb 26 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo mrt 04 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo mrt 11 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo mrt 18 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo mrt 25 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo apr 01 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo apr 08 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo apr 15 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend
wo apr 22 @10:00
KLarenbeekse koffieochtend

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Neem contact op

Natuurlijk hopen wij dat de Klarenbekers de weg naar Klarenbeeks Belang weten te vinden. U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

- Bezoek ons maandelijkse spreekuur. Dit wordt iedere 3e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur gehouden en gaat vooraf aan onze reguliere vergaderingen. U kunt ons een e-mail sturen. Ons adres is info@klarenbeeksbelang.nl

- U kunt natuurlijk ook één van de bestuursleden benaderen.

Lid worden

Het aantal leden is voor Klarenbeeks Belang van groot belang. Hoe meer leden hoe groter de invloed het bestuur van de wijkraad op gemeente en andere instellingen kan uitoefenen. Mogen wij ook op uw steun rekenen? Het lidmaatschap voor Klarenbeeks Belang bedraagt minimaal 5 euro.

Wilt u lid worden? Klik hier om u in te schrijven als lid

 

Go to top